Vispārīgie noteikumi

Interneta veikala “zgaisma.lv” lietošanas noteikumi.

Noteikumi nosaka attiecības starp SIA „IBP” un fizisku/juridisku personu (turpmāk – Lietotājs), kas apmeklē interneta veikalu www.zgaisma.lv (turpmāk – zgaisma.lv).

Lūdzu rūpīgi izlasiet SIA „IBP” piederošā interneta veikala zgaisma.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi) par katru zgaisma.lv apmeklēšanas reizi. Apmeklējot zgaisma.lv un iegādājoties preces no zgaisma.lv, Jūs piekrītat Noteikumiem un apņematies tos ievērot.

1 Pircējs pasūtīt preces interneta veikalā zgaisma.lv var divos veidos:

1.1. reģistrējoties šajā interneta vietnē, ievadot reģistrācijas vārdu un paroli;

1.2. nereģistrējoties šajā interneta vietnē.

2. Pircējam, pasūtot preces gan 1.1., gan 1.2. Noteikumu punktos noteiktajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja norādītājos informācijas lauciņos jānorāda preču pasūtījuma pienācīgai izpildei nepieciešamie savi personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

3. Pircējs, apstiprinot šos noteikumus, piekrīt, ka 2. punktā norādītie viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalā zgaisma.lv Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem.

4. Pircējs, piekrītot, ka viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja interneta veikalā mērķim, tāpat arī piekrīt, ka uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi un uz tālruņa numuru tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas ir nepieciešami pasūtījuma izpildei.

5. Pircējam, kurš nevēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs tiktu apstrādāts tiešā mārketinga mērķiem, ir jāinformē par to Pārdevējs, no savas e-pasta adreses nosūtot paziņojumu uz adresi info@zgaisma.lv

6. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalā zgaisma.lv Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga (izņemot gadījumus, ja Pircējs Noteikumu 5. punktā norādītajā kārtībā paziņo, ka nevēlas, lai viņa personas dati tiktu kārtoti tiešā mārketinga mērķiem) mērķiem. Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kuri nodrošina preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītos pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus trešām personām drīkst atklāt tikai ES tiesību aktu paredzētajā kārtībā.

7. Pircējam ir tiesības pirkt preces zgaisma.lv interneta vietnē šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

8. Preču cenas norādītas interneta veikalā zgaisma.lv

8.1. Preču cenas  norādītas euro. Cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Piegādes izmaksas nav iekļautas cenā.

8.2. Preču cenas interneta veikalā zgaisma.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas euro ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā zgaisma.lv pasūtījuma veikšanas brīdī.

8.3. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas un aprakstus zgaisma.lv. Spēkā ir tā cena, kura norādīta zgaisma.lv pasūtījuma veikšanas ( nosūtīšanas Pārdevējam) brīdī. 

9. Samaksas kārtība un termiņi

9.1. Pircējs privātpersona jebkurā gadījumā vai juridiska persona, kam nav pirkšanas līguma ar SIA IBP, norēķinās par Precēm priekšsamaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Avansa rēķinu. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās sistēmā.

9.2. Pircējam par pasūtītajām Precēm ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un Avansa rēķina saņemšanas.

9.3. Veicot apmaksu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts avansa rēķinā.

9.4. Pircējs var saņemt Preces tikai pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par Precēm savā bankas kontā.

9.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu un atcelt Preces rezervāciju, ja Pircējs samaksu par Precēm nav veicis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Avansa rēķina izrakstīšanas datuma. Gadījumā, ja apmaksa par Precēm tiek pārskaitīta no citas, nevis Pārdevēja, bankas vai citas valsts bankas, ieteicams par to informēt Pārdevēju, nosūtot maksājuma uzdevumu uz Pārdevēja e-pastu : info@zgaisma.lv

9.6. Pircējs Juridiska persona, kuram ir noslēgts Pirkuma līgums ar SIA IBP veic apmaksu līguma paredzētajā kārtībā.

10. Pasūtījumu izpilde

10.1. Interneta veikalā veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulksten 9.00 – 18.00.

10.2. Darba dienās līdz pulksten 16.00 saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc pulksten 16.00 un brīvdienās saņemtie tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.

10.3. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt  Preces pie Pārdevēja, Prece jāizņem 7 dienu laikā no Avansa rēķina saņemšanas, bet ne agrāk pirms apmaksas veikšanas. Saņemot Preci, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

10.4. Pārdevējs rūpēsies, lai jebkurš Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja pasūtīto Preču nav vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces, par to brīdinot Pircēju.

11. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

11.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma interneta veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

11.1.1. tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem;

11.1.2. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

11.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs rakstiskā veidā aizpilda Atteikuma tiesību veidlapu (paraugu var lejuplādēt šeit) pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus un nosūta Pārdevējam uz šādu adresi : Rīgā, Brīvības gatve 401C, LV-1024 vai elektroniski uz info@zgaisma.lv.

11.3. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja juridiskajā adresē Rīgā, Brīvības gatve 401C (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.30). Atteikumu var iesniegt arī kopā ar preci.

11.4. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot Preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu. Samaksā skaidrā naudā netiek veikta. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

11.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

11.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, Preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:

11.6.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

11.6.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

11.7. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

11.8. Izdevumus Preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot Preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikuma veidlapu. 

12. Ja ir mainījušies reģistrētā Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, viņam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot.

13. Pircējs, izmantojot zgaisma.lv interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus nosacījumus, kas skaidri norādīti interneta veikalā, kā arī nepārkāpt valsts tiesību aktus.

14. Pārdevējs apņemas šajos Noteikumos un saskaņā ar interneta veikalā noteiktajiem nosacījumiem dot Pircējam iespēju izmantot interneta veikala zgaisma.lv sniegtos pakalpojumus.

15. Pārdevējs apņems cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, t.i., Pircēja norādītos personas datus apstrādāt tikai saskaņā ar Noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktā un valsts tiesību aktos noteikto kārtību.

16. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi.

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0